Covid-19 Pandemisi Uzaktan Eğitim Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 21:48:40.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 122-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada COVID-19 pandemisiyle birlikte başlayan uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerini farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kastamonu ilinde görev yapan 219 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplanmasında Maslach tarafından hazırlanan ve Ergin (1992) tarafından Türkçeye çevrilen Mesleki Tükenmişlik Envanteri ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS (Statistical Packet for Social Studies) 23.00 programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği kontrol edilip, verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş ve parametrik testler uygulanmıştır. Cinsiyet ve medeni durum değişkenleri t-test ile mesleki kıdem yılı, çocuk sayısı, okuldaki görev süresi, eğitim verilen sınıf düzeyi ile sınıftaki öğrenci sayısı değişkenleri için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda medeni durum, sınıf düzeyi ve sınıftaki öğrenci sayısı değişkenlerinde anlamlı fark bulunmamışken, cinsiyet, mesleki kıdem ve çocuk sayısı değişkenlerinde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the professional burnout levels of primary school teachers from the point of different variables in the distance education process that started with the COVID-19 pandemic. The research was designed in the survey model, which is one of the quantitative research approaches. The sample of the research consists of 219 primary school teachers working in Kastamonu in the 2021-2022 academic year. Convenience sampling  method was used. The Occupational Burnout Inventory scale developed by Maslach and translated into Turkish by Ergin (1992)  and Personel Information Form were used in data collection. Data analysis was performed using SPSS (Statistical Packet for Social Studies) 23.00 program. It was checked whether the data showed normal distribution, it was determined that the data showed normal distribution and parametric tests were applied. Gender and marital status variables t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) test were applied for the variables of years of professional seniority, number of children, tenure at school, grade level of education and number of students in the classroom. As a result of the analyzes, there was no significant difference in the variables of marital status, class level and the number of students in the class, but it was determined that there were differences in the variables of gender, professional seniority and number of children. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics