Ortaokul Fen Bilimleri Öğretim Programının İhmal Edilme Durumlarının Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modeliyle Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-35
Number of pages: 193-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ortaokullarda fen bilimleri öğretim programının uygulanması sürecinde ihmal edilen durumların, ihmal edilme nedenlerinin ve ihmallerin öğrenciler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kapsamında katılımcılara öğretim programının öğelerinde ve perspektifinde,  özel eğitim ve rehberlikte, okul dışı faaliyetlerde gerçekleşen ihmallere yönelik sorular sorulmuştur. Araştırma nitel yöntem kapsamında oluşturulmuş ve araştırmada fenomeneloji deseni kullanılmıştır. Araştırma Eisner’ın Eğitsel Eleştiri Modelinin kullanıldığı bir program değerlendirme çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcıları kartopu ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Çalışma grubu farklı kıdemlere sahip ve farklı yerleşim düzeylerinde çalışan altı öğretmenden oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda üreme gelişme, cinsel eğitim, sistemler, matematiksel işlemler, model oluşturma, deney düzeneği kurma, mühendislik girişimcilik uygulamalarına ilişkin ürün tasarlama gibi kazanımlarda ihmallerin gerçekleştiği görülmüştür. Bu ihmaller toplumsal önyargı, konuya direnç gösterme, zamanın yetersiz olması, laboratuvar olmaması, malzeme eksikliği, öğrencilerin matematik dersine ilişkin yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı gerçekleşmiştir.  Bu ihmallerin önlenmesi için okullarda laboratuvarlar kurulmalıdır. Öğretmenlere cinsel eğitim, üreme ve gelişme konularının anlatımı noktasında yeterliliklerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Keywords

Abstract

This research was carried out in order to determine the neglected situations, the causes of neglect and the effects of neglect on students during the implementation of the science education program in secondary schools. Within the scope of this purpose, the participants were asked questions about the negligence in the elements and perspective of the educational program, special education and guidance, and out-of-school activities. The research was created within the scope of qualitative method and phenomenology pattern was used in the research. The research is a program evaluation study carried out with Eisner's Educational Criticism Model. The participants of the research were determined by snowball and maximum diversity sampling. The study group consists of five teachers with different seniorities and working at different levels of placement. The data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, it has been observed that negligence has occurred in acquisitions such as gamogeneses-growing sexual education, systems, mathematical operations, model creation, experimental setup, and product design related to engineering entrepreneurship applications. These neglects occurred due to reasons such as social prejudice, resistance to the subject, insufficient time, lack of laboratory, lack of materials, and inadequacies of students regarding mathematics lessons.  In the research, suggestions were made regarding the prevention of neglected situations. To prevent these neglects, laboratories should be established in schools. Studies should be carried out to increase the competence of teachers in terms of explaining sexual education, reproduction and development. 

Keywords