6. Sınıf Alan Ölçme Konusunda Matematiksel Modelleme ve Basamaklı Öğretim Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-35
Number of pages: 274-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 6.sınıf matematik dersinde kendine yer edinmiş, günlük hayatın her anında karşımıza çıkan “Alan Ölçme” konusunun, mevcut öğretim programında yer alan ve uygulanan matematiksel modelleme yöntemi ve basamaklı öğretim yönteminden hangisi ile öğretimin daha etkili olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel bir araştırma olup ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortaokulunda eğitim gören 51 adet 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada Deney-1 grubuna Matematiksel Modelleme Yöntemi ile Deney-2 grubuna ise Basamaklı Öğretim Yöntemi ile öğretim yapılmıştır. Deney-1 grubundaki öğrencilere araştırmacının kendi hazırlamış olduğu Matematiksel Modelleme Etkinlikleri ile öğretim yapılırken Deney-2 grubu öğrencilerine Yıldırım’ın (2016) hazırlamış olduğu Basamaklı Öğretim Yöntemi ile öğretim yapılmıştır. Bununla birlikte araştırmacı tarafından oluşturulan akademik başarı testi ön test, son test ve testi olarak tekrarlı şekilde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, Shapiro Wilk, bağımlı ve bağımsız t-testi, Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Deney-1 grubunda ve Deney-2 grubunda gerçekleştirilen öğretim sonucunda akademik başarıda anlamlı farklılık bulunmuş olup son testler kıyaslandığında anlamlı farklılık bulunmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine which of the mathematical modeling method and layered teaching method used in the current curriculum and applied in the current curriculum of the subject of "Area Measurement", which has a place in the 6th grade mathematics lesson and is encountered in every moment of daily life, is more effective and permanent. This research is a quantitative research. In the study, a quasi-experimental design with pretest-posttest matched control group was used. The study group of this study consists of 51 6th grade students studying at Gaziantep Metropolitan Municipality Secondary School in the 2021-2022 academic year. In this study, the experiment-1 group was taught with the Mathematical Modeling Method and the experimental-2 group was taught with the Layered Teaching Method. While the students in the Experiment-1 group were taught with the Mathematical Modeling Activities prepared by the researcher, the students in the Experiment-2 group were taught with the Layered Teaching Method prepared by Yıldırım (2016). In addition, the academic achievement test created by the researcher was applied repeatedly as pretest and posttest. Kolmogrov-Smirnov-Z, Shapiro Wilk, dependent and independent t-test, Mann Whitney-U test were used in the analysis of the data obtained from the research. As a result of the teaching carried out in the experimental-1 group and the experimental-2 group, a significant difference was found in academic achievement, and when the posttests were compared, it was seen that there was no significant difference. 

Keywords