Bilgi Okuryazarlığı ve Kolektif Öğretmen Yeterliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-35
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-19 21:51:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 48-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin bilgi okur-yazarlığı ve kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bununla birlikte, öğretmenlerin bilgi okur yazarlığının kolektif öğretmen yeterliğini yordayıp yordamadığı da incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini, 2020 – 2021 Eğitim- Öğretim yılında Zonguldak il merkezinde görev yapan 406 ilkokul öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği” ile toplanmış, verilerin analizinde betimsel regresyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı ve kolektif yeterlik algılarının yüksek seviyede olduğunu, bununla birlikte, bilgi okuryazarlığı ve kolektif öğretmen yeterliği arasında pozitif, orta düzeyde anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Yine araştırmada öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı algılarının kimi boyutlarının (bilgi ihtiyacını tanımlama ve bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler) kolektif öğretmen yeterliği algılarını anlamlı bir biçimde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to put forth the relationship between teachers' information literacy and collective teacher efficacy. In addition, whether teachers' information literacy predicts collective teacher efficacy was also examined. The sample of the study, in which the relational scanning model was used, consisted of 406 primary school teachers working in the center and districts of Zonguldak in the 2020-2021 academic year. Data were collected through the Information Literacy Scale, and the Collective Teacher Efficacy Scale, descriptive regression and multiple regression analyzes were utilized in the analysis of the data. Results obtained from the research demonstrated that teachers' information literacy and collective efficacy perceptions are high, at the same time there was a positive, moderately significant relationship between information literacy and collective teacher efficacy. It was also concluded in the study that some dimensions of teachers' information literacy perceptions (defining information needs and ethics and legal regulations in using information) significantly predict their collective teacher efficacy perceptions. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics