8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine Göre Katı Cisim Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-35
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, matematik sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik performansları ile uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkiyi, farklı uzamsal yeteneklere sahip öğrencilerin katı cisim problemlerini çözme becerilerinin bir analizi ile birlikte keşfetmektir. Karma çalışmanın katılımcıları altmış dört sekizinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin uzamsal beceri düzeylerini keşfetmek için Santa Barbara Katı Madde Testi, katı nesneler problem çözme beceri düzeylerini belirlemek için Katı Nesneler Başarı Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin uzamsal yetenekleri ile matematiksel başarıları arasında pozitif, orta ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak öğrencilerin uzamsal becerileri ile katı cisim problemlerini çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca öğrencilerin formül gerektiren katı cisim problemlerini çözmekte zorlandıkları, zihinde canlandırması ve objeyi sürdürmesi gereken problemlerde daha iyi performans gösterdikleri gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to explore the relationship between mathematics eight-grade students mathematic performance and their spatial abilities together with an analysis of the ability of students with different spatial abilities to solve solid objects problems. Participants of the mixed study are sixty-four eighth grade students. The Santa Barbara Solids Test was used to explore the spatial ability levels of the students and the Solid Objects Success Test was used to determine the levels of solid objects problem solving skills. As a result of the analysis of the data, there was a positive, moderate and significant relationship between the spatial abilities of the students and their mathematical achievements. However, there was no significant relationship between the spatial abilities of the students and their ability to solve solid objects problems. In addition, students were observed to have difficulties in solving solid objects problems requiring formulas, and they performed better in the problems that needed to visualize in the mind and maintain the object.

Keywords