Aday Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkeleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:34:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 567-581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada aday öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Kartal ilçesine 2021-2022 yılında atanan 228 aday öğretmene üç bölümden oluşan anket uygulanmıştır. Birinci bölümde öğretmenlerin demografik bilgiler anketi, ikinci bölümde, Kepenek (2008) tarafından geliştirilen 28 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği, üçüncü bölümde İşbaşı (2000) tarafından hazırlanan ve Kepenek (2008) tarafından öğretmenlere uyarlanan 26 maddeden oluşan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği yer almaktadır. Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 27.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre aday öğretmenlerin etik davranışları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında orta düzeyde ve olumlu bir ilişki bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

In order to examine the relationship between this consumer consumer consumption ethics and citizenship dimensions, a questionnaire consisting of three people was applied to 228 teacher candidates appointed to Kartal district in 2021-2022. The demographic information survey from the first region, the second hand, the Teaching Professional Ethics Scale consisting of 28 items provided by Kepenek (2008), the cost by Janset Özen İşbaşı (2000) in the third region, and the Organizational Citizenship Behavior of 26 items adapted to what was taught by Kepenek (2008). Includes scale. In this study, relational screening model was used. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS 27.0 package program. According to the results obtained from the research, there is a moderate and positive relationship between the ethical discussions brought by the candidate and the citizenship data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics