Popper’ın Bilim Felsefesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:53:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 614-633
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, bilim felsefecilerinden biri olan Popper’ın bilim felsefesine katkısı ele alınmıştır. Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı eseriyle ortaya attığı bilim anlayışı, yanlışlanabilirlik ve eleştirel akılcılık ilkeleri ile bilim ve bilim olmayan arasında yeni bir sınırlandırma ölçütü ortaya koymuştur. Nitel araştırma yöntemiyle tasarlanan bu çalışmada bütüncül tek durum araştırması deseni işe koşulmuş olup veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. İlgili dokümanlar incelenip analiz edilmiş ve temalara ayrılmıştır. Elde edilen bulgular Popper’ın hayatı, Popper’ın bilgi anlayışı, eleştirel akılcılık, bilim, sınırlandırma, kuram, bilimsel yöntem, yanlışlanabilirlik ve üç dünya teorisi başlıkları altında ele alınmıştır. Popper’a göre bilim, gözleme dayanılarak çürütülebilen uğraşların toplamından oluşmaktadır. Temelinde sınama ve eleştiri olan bilim ussal bir etkinliktir. Popper, mantıksal pozitivistlerin önerdiği tümevarım ve doğrulamacılık ilkeleri yerine kuramdan hareket eden tümdengelim ve yanlışlanabilirlik ilkelerini önermiş ve bilim felsefesine yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the contribution of Popper, one of the philosophers of science, to the philosophy of science is discussed. Popper set the criterion of science, falsifiability and critical rationality, which he put forward in his book The Logic of Scientific Research, has put forward a new criterion of delimitation between science and non-science. In this study, which was designed with a qualitative research method, a holistic single case study design was employed and document review was used as a data collection tool. Relevant documents were analyzed, analyzed and divided into themes.  The findings are discussed under the titles of Popper's life, Popper's understanding of knowledge, critical rationalism, science, limitation, theory, scientific method, falsification, and three world theory. According to Popper, science consists of the sum of efforts that can be disproved on the basis of observation. Science, which is based on testing and criticism, is a rational activity. Popper proposed the principles of deduction and falsifiability based on theory instead of the principles of induction and verificationism suggested by the logical positivists, and brought a new breath to the philosophy of science. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics