ADDIE Modeliyle Öğretmen Adaylarının 4C Becerilerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:08:48.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 75-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, ADDIE modeliyle öğretmen adaylarının 4C becerilerinin belirlenmesidir. Olgu bilim desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 34 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Buradan elde edilen veriler tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde beş kod oluşturulmuştur. Bunlar; 21.yüzyıl beceriler, 4C becerilerin kullanımı, ADDIE modelinde en çok problem yaşanan basamak, ADDIE modelinde 4C becerilerin kullanımı ve ADDIE modelin 4C becerilerine katkısıdır. Araştırma sonunda, katılımcılar öğrenme ve yenileme becerileri arasında gösterilen problem çözmeyi daha çok kullanmışlardır. Bu beceri aynı zamanda 4C becerileri arasında yer almaktadır. Problem çözme becerisinin ön planda tutulma nedeni, katılımcıların ADDIE modeli basamaklarında problemlerle karşılaşmaları ve problemleri çözmede belirli adımları izlemeleridir. Özellikle katılımcılar ADDIE modelinin analiz basamağında iş birliği, problem çözme; tasarım basamağında iş birliği, eleştirel ve problem çözme; geliştirme basamağında problem çözme, uygulama basamağında yaratıcılık ve değerlendirme basamağında eleştirel düşünme becerisini kullandıklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan katılımcıların sorumluluk, girişimcilik, medya ve bilgi okuryazarlık becerilerini daha az kullandıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the 4C skills of teacher candidates with the ADDIE model. The study group of the study, in which the phenomenology design was used, consists of 34 teacher candidates studying at Faculty of Education in Siirt University. A semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool in the research. The MAXQDA program was used in the analysis of the data. The data obtained were subjected to thematic content analysis. Five codes were created in the analysis. These are 21st century skills, the use of 4C skills, the most problematic step in the ADDIE model, the use of 4C skills in the ADDIE model, and the contribution of the ADDIE model to the 4C skills. At the end of the research, the participants mostly used problem solving, which is among the learning and renewal skills. This skill is also among the 4C skills. The reason for prioritizing problem-solving skills is that participants encounter problems in the ADDIE model steps and follow certain steps in solving problems. Particularly, the participants stated that they used collaboration and problem solving in the analysis phase of the ADDIE model; collaboration, critical thinking and problem solving in the design phase; problem solving in development phase; creativity in the implementation phase and critical thinking skills in the evaluation phase. On the other hand, it was observed that the participants used less responsibility, entrepreneurship, media and information literacy skills.

Keywords