Müzik Öğretmeni Adaylarının Müzikal İlgileri ile Müzik Öğretmenliğine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:58:51.0
Language : İngilizce
Konu : Müzik
Number of pages: 1-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkili öğrenme için iyi  yapılandırılmış akademik ortam, öğrencilerin öğretim materyallerine karşı tutumlarında rol oynayan önemli bir unsurdur. Ancak öğrencilerin motivasyonu veya ilgisi eksik olduğunda, istenen öğrenme sonuçlarına ulaşmak zorlaşır. Bu çalışma, müzik öğretmenliği alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının müzikal ilgi ve tutumlarını çeşitli değişkenleri dikkate alarak araştırmaktadır. Veriler, 2021-2022 akademik yılında 356 müzik öğretmeni adayından elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının müzikal ilgi puanları cinsiyet, sınıf, en uzun süre yaşanılan yer ve konsere gitme sıklığına göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ayrıca, tutum puanları da sınıf değişkenine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Öğretmen adaylarının müzikal ilgi ve tutum puanları arasında düşük düzeyde bir pozitif ilişki bulunmuş olup, yordayıcı değişkenlerle yordanan değişkenler arasında 0.385 ilişki olduğu görülmüştür. Ek olarak, öğrencilerin yorum ve öğretim, seslendirme ve keşif ile müzik ve sanat dalları entegrasyonu puanları, müzik öğretmenliğine yönelik tutum puanlarına ilişkin varyansın %14.9'unu açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

A well-structured academic environment is vital for effective learning, with students’ attitudes towards instructional material playing a crucial role. However, when students lack motivation or interest, achieving desired learning outcomes becomes challenging. This study investigates the musical interests and attitudes of pre-service music teachers towards the music teaching profession, considering various variables. Data were obtained from 356 pre-service music teachers in the 2021-2022 academic year. According to the results obtained, significant differences were observed in the pre-service music teachers’ musical interest scores based on gender, grade, longest-lived place of residence, and concert-going frequency. Furthermore, attitude scores significantly differed according to the grade variable. A weak positive correlation was found between pre-service music teachers’ musical interest and attitude scores, indicating a relationship of 0.385 between predictor variables and the predicted variables. Additionally, students’ interpretation and education, vocalization and discovery, and integration of music-art branches scores accounted for 14.9% of the variance in attitude scores towards the music teaching profession.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics