Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri ve Beklentileri

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 21:59:41.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 456-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programını seçme nedenlerini ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma, iki aşamada çalışılmıştır. Birinci aşaması, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi başında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. sınıfına yeni başlayan 27’si kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplam 40 ilköğretim matematik ve 18’i kadın 7’si erkek olmak üzere toplam 25 fen bilgisi öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarına 11 maddeden oluşan beşli likert tipi ölçek uygulanmıştır. Dört yıl sonra aynı öğretmen adaylarımız son sınıfa geldiklerinde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde aynı ölçek tekrar öğretmen adaylarımıza uygulanarak boylamsal bir çalışma yapılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 25,0 programı kullanılmıştır. Yapılan analizde frekans, yüzde ve gruplar arası anlamlı fark olup olmadığını test etmek için bağımlı t-testleri uygulanmıştır. Öğretmen adaylarımızın önce 1. sınıfta bölümü tercih etme nedenleri incelenmiş, 4 yıl sonra, son sınıfın bahar döneminde tekrar öğretmen adaylarımızın bölümü tercih etme nedenleri incelenmiş. Böylece çalışmamıza katılan öğretmen adaylarının 1. sınıftaki tercih etme nedenlerinin 4. sınıfa geldiklerinde herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığı bağımlı t-testi ile araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, çalışmamıza katılan öğretmen adaylarının kolay iş bulma beklentileri değerlendirildiğinde, hem fen bilgisi öğretmen adaylarının hem de ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 1. sınıfların tercihleri ile 4. sınıfların tercihleri bağımlı t testi ile karşılaştırıldığında her iki grupta da 1. sınıfların lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Yine çalışmamıza katılan öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğini sevme durumları değerlendirildiğinde, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 4. sınıfların lehine anlamlı bir fak görülürken, fen bilgisi öğretmen adayları arasında herhangi bir farklılaşma görülmemiştir.

Keywords

Abstract

Purpose of the research; The aim of this study is to reveal the reasons and expectations of prospective teachers for choosing the Primary Education Mathematics and Science Teaching undergraduate program. The research was carried out in two stages. The first stage is the beginning of the fall semester of the 2018-2019 academic year, a total of 40 primary school mathematics students, 27 female and 13 male, and a total of 25 students, 18 female and 7 male, who have just started their first year at Centenary University Faculty of Education. carried out with pre-service science teachers. A five-point Likert-type scale consisting of 11 items was applied to the pre-service teachers participating in the study. Four years later, when the same teacher candidates came to their last year, a longitudinal study was conducted by applying the same scale to our teacher candidates again in the spring term of the 2022-2023 academic year. SPSS 25.0 program was used in the analysis of the data. In the analysis, dependent t-tests were applied to test whether there was a significant difference between frequency, percentage and groups. First of all, the reasons why our pre-service teachers chose the department in the first grade were examined, and 4 years later, the reasons for choosing the department again in the spring semester of the last year were examined. Thus, it was investigated with the dependent t-test whether the reasons for choosing the 1st grade teacher candidates who participated in our study changed when they came to the 4th grade. According to the findings obtained from the study, when the expectations of easy job finding of the pre-service teachers participating in our study were evaluated, when the preferences of the 1st grades and the 4th grades of both the science teacher candidates and the primary mathematics teacher candidates were compared with the dependent t-test, there was a significant difference in favor of the 1st grades in both groups. a difference was observed. When the pre-service teachers who participated in our study were evaluated for their love of the teaching profession, a significant difference was observed in favor of the 4th grade primary school mathematics teacher candidates, while no differentiation was observed among the pre-service science teachers. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics