Ortaokul Öğrencilerinde İmgeleme Çalışmalarının Motor Beceri Empati ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:18:08.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 314-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Ortaokul öğrencilerinde imgeleme çalışmalarının motor beceri, empati ve kaygı düzeylerine ne düzeyde etkili olduğunu belirlemektir. Bu çalışmada G* Power analizi sonucunda gönüllü 130 öğrencinin yeterli olacağı tespit edilmiştir. İmgeleme uygulamaları önce ve sonrasında her iki gruba da motor beceri parkuru, durumluk ve sürekli kaygı ölçeği ve empati ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamaları yapılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerin karşılaştırılması amacıyla bağımlı ve bağımsız t-testi ve ANOVA uygulanmıştır. Araştırmada imgeleme uygulamalarının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin motor becerileri inceleyen parkur puan ve süreleri anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0,05). İmgeleme çalışmanın cinsiyet ve yaş parametrelerine göre anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak imgeleme çalışmalarının öğrencilerin motor becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine to what extent imagery exercises are effective on motor skills, empathy and anxiety levels in secondary school students. According to the result of G* Power analysis, it was determined that 130 species would be sufficient. After and before the experiment, motor skill track, state and trait anxiety measurement and empathy calculation were applied in both groups. Calculations of the obtained data sets were made. Dependent and independent t-test and ANOVA  were applied to compare nerves showing normal spreading. In the research, it was shown that the students in the experimental group, in which the imagery applications were made, exhibited their motor equipment, track scores and lengths (p<0.05). While there was no variable on motor equipment, state and trait anxiety according to the gender and age variable, imagery diversity is a distinguishing feature in which the competitive elements show the irritating effect (p<0.05). As a result, it was concluded that imagery packages were effective on motor skills.   

Keywords