Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Kişilik Özellikleri ile Fair Play Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:36:31.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 365-384
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile üniversite eğitimi gören sporcuların kişilik özellikleri ile fair play davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Anket formları katılımcılara Google Formlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Anket formunda birinci kısım araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgiler formu, ikinci kısımda Vallerand ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Sezen ve Balçıkanlı (2010) tarafından yapılan  “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği ”, üçüncü kısımda Gosling vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Atak (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan  “Kişilik Özellikleri Ölçeği”  kullanılmıştır. Katılımcıların sportmenlik yönelimleri ile cinsiyet, yaş, sınıf ve bölüm değişkenlerde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Sonuç olarak katılımcıların kişilik özelliklerinin sportmenlik yönelimini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With this research, it is aimed to Decipher the relationship between the personality traits of university-educated athletes and fair play behaviors. The survey forms were delivered to the participants via Google Forms.  The first part of the data collection tools was the personal information form created by the researchers, the second part was the “Multidimensional Sportsmanship Orientation Scale”  developed by Vallerand et al. (1994) and adapted into Turkish by Sezen and Balçıkanlı (2010), and the third part was the “Personality Traits Scale”  developed by Gosling et al. (2003) and adapted into Turkish by Atak (2013). It was concluded that there was a difference between the participants' sportsmanship orientations and gender, age, class and department variables (p<0.05).  As a result, it was concluded that the personality traits of the participants positively affected the sportsmanship orientation. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics