5. Sınıf Kesirler Konusunun Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımı ile İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:09:31.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 603-628
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 5.sınıf kesirler konusunun etkinlik temelli öğretim yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve kalıcılığa etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan bir devlet okulunun 5.sınıfında öğrenim gören 50 öğrenci ile gerçekleşmiştir. Deney grubuna etkinlik temelli öğretim yöntemi uygulanmış kontrol grubuna ise MEB tarafından belirlenen matematik dersi öğretim programına uygun olarak öğretim yapılmıştır. Araştırmanın verileri başarı testi ile toplanmıştır. Başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında son test puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermediği, kalıcılık testi puanlarının ise deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre etkinlik temelli öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve bilgilerin kalıcılığı üzerine olumlu katkısı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study examines the effect of teaching fractions in 5th grade using an activity-based instructional approach on academic achievement and knowledge retention. The research employed a quantitative method with a pre-test/post-test control group design. The study was conducted with 50 students, who were studying in the 5th grade of a public school in the Altındağ district of Ankara during the 2022-2023 academic year. The experimental group received instruction using the activity-based instructional method, while the control group received instruction in accordance with the mathematics curriculum determined by MEB. The data for the research were collected using the achievement test. The achievement test was administered as a pre-test, a post-test and a retention test and analyzed using the SPSS 22.0 software. According to the research findings, there was no statistically significant difference in the post-test scores between the experimental and control groups, but the retention test scores showed a statistically significant difference in favor of the experimental group. The research results indicate that the activity-based instructional method positively contributes to students' academic achievement and knowledge retention.  

Keywords