48-72 Ay Çocuklarda Saldırganlığı Yordamada Psikolojik Dayanıklılık ve Öz Düzenlemenin Rolü

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:23:07.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 326-342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 48-72 ay çocuklarda saldırganlık eğilimini yordamada psikolojik dayanıklılık ve öz düzenlemenin rolünü araştırmaktır. Çalışma 170 çocuk ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) - Kızgınlık-Saldırganlık (KS) Alt Ölçeği, 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu) ve 5/6 Yaş Çocuklar İçin Psikolojik İyi Oluş (5/6 Yaş ÇOPİO)- Psikolojik Dayanıklılık Alt Ölçeği kullanılmıştır.  Korelasyon analizlerine göre; çocuklarda saldırganlık eğilimi ile psikolojik dayanıklılık ve öz-düzenleme becerileri arasında negatif yönde ilişki bulunmaktadır. Öz-düzenleme ile psikolojik dayanıklılık arasında ise pozitif yönde orta düzey bir ilişki saptanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizlerine göre; öz-düzenleme tek başına çocuklarda toplam saldırganlık değişkenine ilişkin varyansın %14’ünü açıklamaktadır. Psikolojik dayanıklılık değişkeni ise çocuklarda toplam saldırganlık değişkeninde daha önce açıklanan varyansa %3.5 katkı sağlayarak açıklanan toplam varyansı %17.4’e yükseltmiştir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçlarına göre ise öz-düzenleme ve psikolojik dayanıklılığın negatif yönde yordayıcılar olduğu bulunmuştur. Bulgular eğitsel doğurgular ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study investigates the role of psychological resilience and self-regulation in predicting aggression in 48-72-month-old children. The study was conducted with 170 children. As a data collection tool, SYDD-30 - Anger-Aggression (KS) Sub-Scale, Self-Regulation Skills Scale for 4-6 Years-Old Children (Teacher Form) and 5/6 Ages ÇOPIO- Psychological Resilience Sub-Scale was used. According to the correlation analysis, a negative relationship exists between aggression tendencies and psychological resilience and self-regulation skills in children. According to hierarchical regression analysis, self-regulation alone explains 14% of the variance in the total aggression variable in children. It is seen that the resilience contributed 3.5% to the variance; thus, the total variance explained increased to 17.4%. According to the t-test results regarding the significance of the regression coefficients, self-regulation, and resilience were negative predictors. The findings are discussed in the light of educational implications.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics