Yükseköğretimde Kapsayıcılık, Çeşitlilik, Eşitlik, Erişim ve Uluslararasılaşmaya Yönelik Yenilikçi Politikalar ile Uygulamalar

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:22:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 343-364
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim sistemlerinde her geçen gün uluslararası eğilimler, yenilikçi   paradigmalar ve güncel gelişmeler ivme kazanmaktadır. Çalışmada  yükseköğretime yönelik ülke çapındaki yenilikçi politikaların üretiminin, tanıtımının ve açıklanmasının ifade edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Kavramsal çözümleme                            uygulanmış, alan yazındaki dokümanlardan yararlanılmıştır. Öncelikle yükseköğretimde “kapsayıcılık”, çeşitlilik”, “erişim”, “eşitlik” ve “uluslarasılaşma” kavramları açıklanmıştır. Daha sonra Türkiye özelinde ve özellikle Yükseköğretim Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen yenilikçi stratejiler, politikalar, uygulamalarla rutinler bütün temel boyutları ve bileşenleriyle ortaya konulmuştur. Çalışmanın son kısmında ise Türkiye yükseköğretimindeki kapsayıcılık, çeşitlilik, erişim, eşitlik ve uluslararasılaşma alanlarındaki olası sorunlara değinilerek çözüm yolları önerilmiş, yapıcı ve geliştirici bir bakış açısıyla gelecekteki muhtemel bilimsel çalışma konuları sunulmuştur.

Keywords

Abstract

International trends, innovative paradigms and current developments are gaining momentum day by day in higher education systems. The aim of the study is to express the production, promotion and explanation of innovative policies for higher education throughout the country. The study was carried out according to the qualitative research method. Conceptual analysis was applied and documents in the field literature were used. First of all, the concepts of "inclusivity", "diversity", "access", "equality" and "internationalization" in higher education is intended. Later, innovative strategies, policies, practices and routines carried out in Turkey and especially within the Council of Higher Education were put forward with all their basic dimensions and components. In the last part of the study, possible problems in the fields of inclusivity, diversity, access, equality and internationalization in Turkish higher education were addressed and solutions were proposed and possible future scientific study topics were presented with a constructive and developing perspective.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics