Öğretmen Güçlendirme Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1985-2022)

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 22:12:05.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 511-542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen güçlendirme konusunda 1985 ile 2022 yılları arasında yayımlanan araştırmaların bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Scopus veri tabanında öğretmen güçlendirme konusunda yayınlanan makalelere ulaşılmıştır. Analizler, dâhil edilme ve hariç tutulma ölçütleri doğrultusunda, toplam 384 makale ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde, betimsel analizler ve bibliyometrik analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen güçlendirme konusunda yayımlanan makale sayısı son 10 yılda önemli düzeyde artış göstermektedir. Öğretmen güçlendirme konusundaki makalelerin önemli bir bölümü (%38) ABD’li bilim insanları tarafından yayımlanmıştır. Öğretmen güçlendirme konusunda en çok atıf alan makalelerin önemli bir bölümünde, öğretmen güçlendirme ile örgütsel bağlılık, örgütsel öğrenme ve örgütsel vatandaşlık gibi örgütsel değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ortak atıf analizi sonuçları, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim, liderlik ve motivasyon ile öz yeterlik ve kararlara katılım temalarına odaklanan üç büyük kümenin ön plana çıktığını göstermektedir. Ortak kelime analizine ait kümelerde ön plana çıkan kavramlar güçlendirme, psikolojik güçlendirme, öğretmen güçlendirme, profesyonel gelişim ve öğretmenlerdir. Öğretmen güçlendirme araştırmalarında son yıllarda önem kazanan kavramlar ise psikolojik güçlendirme, lider güçlendirme, psikolojik sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri, okul öncesi öğretmeni, işte kalma niyeti ve mesleki öğrenme topluluğudur. Araştırma sonuçları doğrultusunda, öğretmen güçlendirme alanını daha ileriye taşımak için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine research published between 1985 and 2022 on teacher empowerment using the bibliometric analysis method. In line with this aim, articles published on teacher empowerment were accessed from the Scopus database. Based on the inclusion and exclusion criteria, the analyses were conducted with a total of 384 articles. Descriptive analyses and bibliometric analysis methods were utilized in the data analysis. According to the research findings, the number of articles published on teacher empowerment has significantly increased in the last 10 years. A significant portion of the articles on teacher empowerment (38%) has been published by researchers from USA. Among the most cited articles in the field of teacher empowerment, a substantial number focus on examining the relationships between teacher empowerment and organisational variables such as organisational commitment, organisational learning, and organisational citizenship. The results of co-citation analysis highlight three major clusters that focus on the themes of teacher education and professional development, leadership and motivation, and self-efficacy and participation in decision-making. In the clusters identified through co-word analysis, the prominent concepts are empowerment, psychological empowerment, teacher empowerment, professional development, and teachers. The concepts that have gained importance in teacher empowerment research in the recent years include psychological empowerment, leadership empowerment, psychological capital, information and communication technologies, preschool teacher, retention intention, and professional learning community. Based on the research results, recommendations have been made to advance the field of teacher empowerment.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics