Yapay Zekâ Tabanlı Simülasyon Ortamı Destekli Öğretmenlik Uygulaması ile Öğretmen Adaylarının TPAB Becerilerinin ve Öz Yeterlik İnançlarının Geliştirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:38:59.0
Language : İngilizce
Konu : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Number of pages: 148-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen eğitiminde yapay zekâ destekli simülasyonların kullanılmasının öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançlarına ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) becerilerine etkisini değerlendirmektir. Karma araştırma desenine göre yürütülen çalışmada kontrol grubuna mevcut öğretmenlik uygulaması, deney grubuna ise öğretmenlik uygulaması, yapay zeka tabanlı simülasyon ortamı ile desteklenerek verilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 32 sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adayıdır. Veri toplama araçları olarak; TPAB uygulama ölçeği, Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. İki grubun Öz Yeterlik ve TPAB düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen yetiştirmede yapay zekâ tabanlı sanal sınıf simülasyonlarının kullanılmasının kullanılmayanlara göre öğretmen adaylarının TPAB uygulama becerilerini anlamlı düzeyde geliştirdiği ancak öz yeterlik inançlarında anlamlı bir değişiklik gözlenmediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen adayları uygulama sürecinin ders planlama, sınıf yönetimi ve TPAB uygulama becerilerini geliştirdiğine yönelik değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effect of using simulation in teacher education on pre-service teachers' self-efficacy and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) skills. A mixed methods design was used. The control group participated in teaching practice activities, and the experimental group participated to teaching practice activities supported with an AI-based simulation enviroment. The participants of the study are 32 primary school pre-service teachers. As data collection tools; TPACK practical scale, Teacher self-efficacy scale, semi-structured interview form and reflective journals were used. Whether there was a significant difference between the Self-Efficacy and TPACK levels of the two groups were analyzed by independent samples t-test. Qualitative data were analyzed by content analysis method. As a result of the study, it was revealed that the use AI-based virtual classroom simulations in teacher training significantly improved the TPACK practical skills of pre-service teachers, but did not significantly improve teacher self-efficacy beliefs. In addition pre-service teachers stated that they improved their lesson planning, classroom management and TPACK practical skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics