Örtük Bilgilerin Öğretmen Adayları İçin Öneminin Tartışılması

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:10:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 394-405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının meslekleriyle ilgili örtük bilgileri fakülte yıllarında edinmelerinin önemini tartışmaktır. Çalışma, bir doküman incelemesidir. Araştırmada örtük bilgiyle ilgili yayınlanan makale, tez ve kitap gibi dokümanlar, betimsel analiz yaklaşımına göre incelenmiştir.  Betimsel analiz yönteminde veriler anlamlı ve mantıklı bir şekilde bir araya getirilir, düzenlenir ve anlaşılır bir şekilde tanımlanır. Devamında doğru çıkarımlar yapılarak bulgular yorumlanır. Araştırma sürecinde incelenen dokümanlara, bulgular kısmında ortaya konan görüş ve iddialara dayanarak uzaktan eğitim ile örtük bilgileri olan öğretmen adaylarının yetiştirilmesinin mümkün görülmediği vurgulanmıştır. Öğretmen adaylarının örtük bilgileri, lisans eğitimleri sürecinde edinmeleri için uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması ve meslek eğitimi veren tüm kurumların uzaktan eğitim yerine yüz yüze eğitimi esas alan öğrenme ortamlarına gerekli önceliği ve önemi vermeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to discuss the importance of pre-service teachers' acquisition of tacit knowledge about their profession during their faculty years. The study is a document analysis. In the study, documents such as articles, theses and books published on implicit knowledge were analyzed according to the descriptive analysis approach.  In the descriptive analysis method, data are brought together in a meaningful and logical way, organized and described in an understandable way. Subsequently, the findings are interpreted by making correct inferences. Based on the documents examined in the research process and the opinions and claims put forward in the findings section, it is emphasized that it is not possible to train pre-service teachers with tacit knowledge through distance education. It was stated that appropriate learning environments should be created for pre-service teachers to acquire tacit knowledge during their undergraduate education and that all institutions providing vocational education should give the necessary priority and importance to learning environments based on face-to-face education instead of distance education. 

Keywords