Ortaokul Türkçe Dersinde Dinleme Becerisi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Bakış Açıları

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:41:34.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 409-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireyin dünya ile ilk bağı işitme ile başlar. Bundandır ki bireyin, öğrenmelerin önemli bir kısmını oluşturan, toplum içinde var olabilmesi ve diğer bireyler ile iyi bir iletişim kurmasını sağlayan etkili bir dinleme becerisine sahip olmasıyla gerçekleşir. Diğer dil becerileri ile olan bağı ve toplumsal bir varlık olan insanın sosyal ve iletişimsel yönünü geliştirdiği düşünüldüğünde dinleme becerisi üzerine daha çok düşünmek ve öğrencilerde bu becerinin gelişimi için daha fazla çaba sarf etmek gerekliliği ortadadır. Bu bağlamda dinleme becerisini eğitim ortamlarında daha formal bir şekilde kazandırmak Türkçe öğretmenlerinin görev alanına girmektedir. Öğretmen öğrencide sadece duymanın değil dinleme/izlemenin ehemmiyetini kavratmalı ve Türkçe ders kitaplarında yer alan dinleme/izleme becerisi kazanımlarını öğrencilere aktarmalıdır. Tüm bunlar ışığında çalışmanın amacı da Ortaokul Türkçe dersinde dinleme becerisi etkinliklerine ilişkin öğretmen bakış açılarının nasıl olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya Malatya ilinde bulunan ortaokulda görev yapan 7 Türkçe öğretmeni dâhil edilmiştir. Bu öğretmenlerin il genelinde farklı okullarda olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada katılımcılardan 5 i kadın 2 ü de erkek öğretmenlerdir. Çalışmada elde edilen veriler, yarı yapılandırılmış görüşme ile her gün ayrı bir öğretmen ile görüşülerek toplanmıştır. Toplanan bu verilerden içerik analizi ile kod, kategori ve temalar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmelerde öğretmenler kazanımlara ulaşmak adına dinleme metinlerini ve etkinliklerini yetersiz buldukları yönündedir. Öğrencilerin dinleme metinlerine ve etkinliklerin işlenmesine olan yaklaşımlarının belirtirken katılımcılar genel olarak öğrencilerin istekli olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, teknoloji kullanımının dikkat, ilgi, verimlilik gibi birçok yönden öğrenciye katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda ulaşılan sonuçlar ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The individual's first connection with the world begins with hearing. Therefore, it is achieved when the individual has effective listening skills, which constitute an important part of learning and enable him to exist in society and communicate well with other individuals. Considering its connection with other language skills and the fact that it improves the social and communicative aspects of humans, who are social beings, it is obvious that it is necessary to think more about listening skills and make more efforts to develop this skill in students. In this context, it is within the responsibility of Turkish teachers to acquire listening skills in a more formal way in educational environments. The teacher should make the students understand the importance of listening/watching, not just hearing, and should convey the listening/watching skill acquisitions in Turkish textbooks to the students. In the light of all this, the purpose of the study is to reveal the teachers' perspectives on listening skill activities in the Secondary School Turkish course. 7 Turkish teachers working in a secondary school in Malatya were included in the study. Care was taken to ensure that these teachers were in different schools throughout the province. 5 of the participants in the study are female and 2 are male teachers. The data obtained in the study were collected by meeting with a separate teacher every day through a semi-structured interview. Codes, categories and themes were created from these collected data through content analysis. In the interviews, teachers found that the listening texts and activities were insufficient to achieve the achievements. While stating the students' approaches to the listening texts and the processing of the activities, the participants generally stated that the students were willing. Participants stated that the use of technology will contribute to students in many ways such as attention, interest and efficiency. At the end of the study, suggestions were made in the light of the results obtained. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics