Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Tezlerin Tematik Analizi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:20:16.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 166-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, erken çocukluk eğitimi alanında dijital ve teknoloji konusunda Türkiye’de yapılan tezleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 2017-2022 yılları arasında YÖK Tez Merkezi veri tabanında bulunan tezler incelenmiştir. Nitel araştırma modelinde yürütülen betimsel çalışmada, erken çocukluk eğitiminde dijital ve teknoloji konulu 64 yüksek lisans ve 3 doktora tezi olmak üzere toplam 67 tez analiz edilmiştir. Analiz için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tezlerin her biri konu, yıl, üniversite, metodoloji, örneklem grubu, örneklem büyüklüğü, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi ve anahtar kelimeler gibi parametreler temelinde incelenmiştir. Çalışmada, çalışmaların büyük çoğunluğunun teknoloji kullanımının araştırılmasına odaklandığı ve 2019 yılından sonra yapılan tezlerin sayısının artış gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca en çok araştırmanın İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapıldığı ve çalışmaların 44 farklı üniversitede yürütüldüğü görüldü. Araştırma yöntemi olarak nicel yöntemlerin yaygın olarak tercih edildiği, örneklem grubu olarak da ağırlıklı olarak çocuklar ve öğretmenlerin seçildiği görüldü. Sıklıkla 180 ila 400 arasında değişen örneklem büyüklükleri kullanılmıştır. Ayrıca tezler incelendiğinde %59,7’sinde veri toplama aracı olarak bilgi formları ve ölçeklerin kullanıldığı, veri analiz tekniği olarak da T-testinin yaygın olarak tercih edildiği görülmüştür. Analiz, en sık kullanılan anahtar kelimenin “erken çocukluk” olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacıya göre en önemli bulgu, prestijli üniversitelerde dijital ve teknoloji konulu tezlerin sınırlı sayıda olmasıdır. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı ve dijital dünya göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanılmaktadır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine the theses conducted in Turkey on the topic of digital and technology in the field of early childhood education. In line with this aim, the theses available in the YÖK Thesis Center database between 2017 and 2022 were examined. A descriptive study, conducted within a qualitative research model, analyzed a total of 67 theses, including 64 master’s theses and 3 doctoral theses, on the topic of digital and technology in early childhood education. The content analysis method was employed for the analysis. Each of the included theses was examined based on parameters such as topic, year, university, methodology, sample group, sample size, data collection tool, data analysis method, and keywords. The study found that the majority of the studies focused on investigating the use of technology, and the number of theses conducted after 2019 showed an increase. It was also found that the most frequent research was conducted at Istanbul Aydın University, and the studies were observed to be carried out at 44 different universities. Quantitative methods were commonly preferred as research methods, and children and teachers were predominantly chosen as the sample groups. Sample sizes ranging from 180 to 400 were frequently used. Additionally, when examining the theses, it was observed that 59.7% of them used information forms and scales as data collection tools, and the T-test was commonly preferred as the data analysis technique. The analysis revealed that the most frequently used keyword was “early childhood.” The most significant finding, according to the researcher, was the limited number of theses on the topic of digital and technology in prestigious universities. Given the current age of technology and the digital world, it is believed that more research in this area needs to be conducted.

Keywords