Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlilikleri

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:13:16.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 242-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bir öğretim yöntemi olan yaratıcı drama yöntemine ne derecede hâkim olduklarını ve nasıl algıladıklarını ölçmek hedeflenmiştir. Araştırmaya katılan 86 katılmıştır. Katılımcılar: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler bölümünden 2017-2018 öğretim yılında “Drama dersi” almış olan 4. sınıf öğrencileridir. Bu çalışmada, Can ve Cantürk Günhan tarafından 2009 yılında hazırlanan “Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. 47 sorudan oluşan bu ölçeğin 46 sorusu bu çalışmada kullanılmıştır. Testin güvenirlik katsayısı (cronbach’s alfa) 0.96 dır. Testte; olumlu ifadelere tamamen katılıyorum için 5, çok katılıyorum için 4, Orta düzeyde katılıyorum için 3, Az katılıyorum için 2 ve Hiç katılmıyorum için 1 puan verilmiştir. Olumsuz ifade içeren sorularda ise bu puanlama sisteminin tersi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarında, katılımcıların yaratıcı drama yöntemine ilişkin öz yeterlilik algılarının “çok katılıyorum” seviyesinde olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to measure the extent to which pre-service social studies teachers have a good command of the creative drama method, which is a teaching method, and how they perceive it. There were 86 participants in the study. Participants: Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Department of Social Studies, 4th year students who took "Drama course" in the 2017-2018 academic year. In this study, "Self-efficacy Scale for Using Creative Drama Method" prepared by Can and Cantürk Günhan in 2009 was used. 46 questions of this 47-question scale were used in this study. The reliability coefficient (cronbach's alpha) of the test is 0.96. In the test; 5 points were given for completely agree, 4 points for strongly agree, 3 points for moderately agree, 2 points for slightly agree and 1 point for strongly disagree. The reverse of this scoring system was applied for the questions containing negative statements. In the results of the research, it was observed that the self-efficacy perceptions of the participants regarding the creative drama method were at the level of "very agree". 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics