Akran Zorbalığına Yönelik Psikolojik Danışman Görüşlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:23:27.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 545-577
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, psikolojik danışmanların akran zorbalığına yönelik görüşlerinin nitel yöntemlerle incelenmesi amaçlanmıştır.  çalışma grubu, Kayseri’ de görev yapan 17 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla katılımcılar ile ayrıntılı görüşmeler sağlanmıştır. Araştırma bulgularından çıkan sonuçlara göre psikolojik danışmanların yarısından fazlası akran zorbalığına yönelik bir eğitim almadığını belirtmiştir. Elde edilen verilere göre; psikolojik danışmanların almış oldukları lisans eğitimleri, akran zorbalığı konusunda katılımcıların yarıya yakın bir kısmı katkı sağladığı yönünde görüş belirtmiştir. Zorba davranışa ilişkin görüşler incelendiğinde; çoğunlukla fiziksel, ardından sözel, son olarak ise duygusal zorba davranışlara ilişkin ifadeler yer almaktadır. Zorba davranışı sergileyenlerin daha çok aile içi şiddete maruz kaldığı, mağdur olanların ise sessiz çocuklar olduğu bütün katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Katılımcıların tamamı okullarında zorba davranışlar ile karşılaştıklarını dile getirmişlerdir. Zorba davranışların nedenlerine yönelik yöneltilen soruya katılımcılarım çoğunluğu ailede yaşanan problemler, sosyal medya ve zorbalığa maruz kalma cevabını vermiştir. Akran zorbalığını önlemeye yönelik okul yönetimine, öğretmenlere, ailelere ve Millî Eğitim Bakanlığı’na yönelik öneriler yer almaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the opinions of guidance counselors about peer bullying. The study group of this research, which is carried out with the qualitative research method, consists of 17 guidance counselors working in Kayseri. Detailed interviews were conducted with the teachers through the semi-structured interview form developed by the researcher. The descriptive analysis process was adopted in the analysis of the research data. According to the results of the research findings, more than half of the guidance counselors stated that they did not receive any training on peer bullying. According to the data obtained, the undergraduate education of guidance counselors is that it contributes to the issue of peer bullying at a moderate level. When the opinions of guidance counselors about bullying behavior are examined, there are mostly physical, then verbal, and finally emotional bullying statements. In addition, the characteristics of bully and victim children were mentioned in the study. Most of the teachers answered the question about the causes of bullying behaviors, problems in the family, social media and exposure to bullying. There are suggestions for school management, teachers, families, and the Ministry of National Education to prevent peer bullying.  

Keywords