Tarihsel Araştırma Becerisinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yeri ve Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:22:40.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 575-602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel araştırma becerisi öğrencilerin, tarihsel bilgileri sorgulama, olaylar hakkında sorular sorma, tarihi şahsiyetlerin bakış açılarını anlama, bir konuyu derinlemesine inceleme gibi yetenekleri kazanmaları için önemlidir. Bu beceriyi kazanamayan öğrenciler yazılı tarihin insan ürünü olduğunu ve tarihi yargıların geçici ve tartışılabilir olduğunu anlamakta zorlanmaktadır. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihsel araştırma becerisi ve bu becerinin kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Durum çalışması modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme ile belirlenen 15 öğretmendir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarından, öğrencilerin tarihsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi için farklı strateji, yöntem ve etkinliklerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öğrenciler en çok uygun kaynakları bulma ve seçme sürecinde zorlanmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin bu konudaki zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için ek kaynaklara erişim ve öğrencilerin kaynak seçim becerilerini geliştirme önlemleri almalıdır. Tarihsel araştırma becerilerini geliştirme ve bu becerileri öğrencilere aktarma sürecini iyileştirmek için daha fazla öğretmen rehberliği ve desteği sunulmalıdır.

Keywords

Abstract

Historical research skills are important for students to acquire abilities such as questioning historical information and events,  understanding the perspectives of historical figures, and in-depth examination of various topics. Students who cannot acquire this skill also have difficulty understanding that written history is a human product and that historical judgments are temporary and debatable. The purpose of the study is to determine the opinion of social studies teachers regarding historical research skills and how students can acquire this skill. Designed according to the case study model, the study group consists of 14 teachers identified through purposive sampling. The data were obtained via a semi-structured interview form and analyzed using content analysis. From the research findings, various strategies, methods, and activities are used to develop students' historical research skills. Students have difficulties in finding and selecting the most appropriate sources. To help students overcome their difficulties in this regard, teachers should take steps to tap into additional resources and improve students' skills of selecting quality sources. More teacher guidance and support should be provided to improve the process of developing historical research skills and transferring those skills to students.

Keywords