Dil İşlevlerinin Öğretimi: Kuramsal Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:14:16.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 461-483
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil öğretiminde dil işlevlerinin yerini belirginleştirmek için işlevsel kavramsal ve iletişimsel yaklaşımların temel niteliklerini açıklamak ve değerlendirmek; ardından dil işlevleri öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken temel özellikleri irdelemektir. Bu kapsamda, alan yazınından hareketle dil işlevleri öğretiminde göz önünde bulundurulması gereken yedi temel ilke belirlenmiştir: i) Dil işlevleri iletişim sürecinde açığa çıkar. ii) Dil işlevleri söz sırası içinde üretilir. iii) Dilin temel işlevi iletişim kurmaktır. iv) Doğruluk sınırlı, işlevsellik kapsayıcı bir ölçüttür. v) Dil işlevleri bağlamsaldır. vi) Dil işlevleri kültürel nitelikler taşıyabilir. vii) Sınırlı dil yapısı, insana sınırsız dil kullanım olanağı sunar. viii) Bir sözce birden fazla işlev taşıyabilir. Sıralanan bu ilkeler, açıklanmış ve tartışmaya sunulmuştur. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, alan yazınındaki belli başlı bilgilerden yola çıkılarak dil işlevlerinin öğretimine kuramsal bir zemin oluşturmak hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain and evaluate the basic qualities of functional conceptual and communicative approaches to clarify the place of language functions in foreign language teaching; Then, to examine the basic features that should be taken into consideration in teaching language functions. In this context, based on the literature, seven basic principles that should be taken into consideration in teaching language functions have been determined: i) Language functions are revealed in the communication process. ii) Language functions are produced within the order of speech. iii) The basic function of language is to communicate. iv) Accuracy is a limited criterion, functionality is an inclusive criterion. v) Language functions are contextual. vi) Language functions may have cultural characteristics. vii) Limited language structure offers people unlimited language use opportunities. viii) An utterance can carry more than one function. These listed principles are explained and presented for discussion. In this compilation study, it is aimed to create a theoretical basis for teaching language functions, based on certain information in the literature. 

Keywords