Proje Tabanlı STEM Eğitiminin Öğrencilerin Fen Başarılarına ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:14:52.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 551-574
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, proje tabanlı STEM eğitiminin öğrencilerin fen başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma, Akdeniz bölgesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 64 tane 7.sınıfta öğrenim gören kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak ve yedinci sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla Problem Çözme Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda proje tabanlı STEM eğitiminin öğrencilerin fen başarılarını istatiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca diğer bir sonuca göre, proje tabanlı STEM eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine anlamlı bir şekilde fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar alt boyutlar açısından incelendiğinde ise 1. Alt boyut olan Zor Bir Problemi Çözmeye Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler ve 2. Alt boyut olan Problem Üzerinde Çalışırken Yapılması Gerekenler alt boyutları düzeyinde deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. STEM uygulamalarının öğrencilerin fen başarısını artırdığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği sonucundan yola çıkarak fen bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri gibi birçok disiplini içine alan derslerde öğrenciler tarafından STEM projeleri hazırlanabilir, uygulanabilir ve yılsonu etkinliklerinde projeler sergilenebilir şeklinde öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the effect of project-based STEM education on students' science achievement and problem-solving skills. The research was conducted using the quasi-experimental research method with pretest-posttest control group. The research was conducted with the participation of 64 7th grade female students studying at a public school in the Mediterranean region. The Problem Solving Scale and the Science Achievement Test developed by the researcher were used to collect data and measure the problem-solving skills of seventh grade students. In line with the results obtained from the research, it was concluded that project-based STEM education affects students' science achievements at a statistically significant level. Additionally, according to another result, it was determined that project-based STEM education did not make a significant difference in students' problem-solving skills. When the results were examined in terms of sub-dimensions, a significant difference was found in favor of the experimental group at the level of the 1st sub-dimension, What to Do Before Starting to Solve a Difficult Problem, and the 2nd Sub-dimension, What to Do While Working on the Problem. Based on the conclusion that STEM applications increase students' success in science and improve their problem-solving skills, suggestions have been made that STEM projects can be prepared and implemented by students in courses covering many disciplines such as science, mathematics, technology and design, and information technologies, and the projects can be exhibited at end-of-year events.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics