Uzaktan Eğitimde Ortaöğretim İngilizce Dersine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:17:37.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 137-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This phenomenological study explored teachers' and students' perspectives on secondary English courses in distance education. The study group included teachers who taught English courses remotely in the 2020–2021 academic year and 12th grade students who took English courses remotely. The study group was selected by purposeful sampling. A semi-structured interview form based on the SWOT analysis questions was used to collect data. Content analysis was used to analyze and interpret the interview data. The research found that teachers were psychologically negatively impacted by the pandemic but saw both positive and negative aspects. The pandemic was found to be more beneficial for students academically, with some improvements in English skills and some flexibility in education being advantageous.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim de ortaöğretim İngilizce dersi kapsamında öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma fenomenolojik bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında uzaktan eğitim ile ortaöğretim İngilizce dersi veren öğretmenler ve uzaktan eğitim ile İngilizce dersi almış 12. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacı tarafından SWOT analizi sorularına dayalı olarak hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin pandeminin de etkisi ile psikolojik olarak olumsuz etkilendiği, mesleki olarak bu sürecin hem olumlu hem de olumsuz yanlarının olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenciler tarafından ise, bu sürecin daha çok akademik başarı yönünden olumlu bulunduğu, gerek İngilizce becerilerinden bazılarının daha fazla geliştiğinin gerekse pandemi nedeniyle eğitimde yapılan bazı esnekliklerin onlar için faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords