Ekolojik Okuryazarlığa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:18:04.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 24-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of the research is to develop a measurement tool to determine the ecological literacy levels of secondary school students. Within the framework of the purpose of the research, a literature review on ecology and ecological literacy was conducted. An item pool of 55 items was created. Language, meaning and content validity of the items forming the trial scale form was ensured. The data of the research was obtained with the participation of a total of 570 secondary school students studying in public schools in Turkey in the fall semester of the 2018-2019 academic year. Explanatory factor analysis, item analysis, item-total correlation, t-test and Cronbach Alpha statistical procedures were performed regarding the obtained data. The results of the research showed that all items of the scale had a statistically significant difference. The final scale was a 3-point Likert type, consisted of 6 factors and 24 items. The Cronbach Alpha reliability coefficient calculated for the overall scale is (α) = .83. It shows that this value is reliable enough to measure the ecological literacy attitudes of secondary school students.

Keywords

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın amacı çerçevesinde ekoloji ve ekolojik okuryazarlık ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 55 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Deneme ölçek formunu oluşturan maddelerin dil, anlam ve kapsam geçerliği sağlanmıştır. Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde Türkiye’de devlet okullarında öğrenim gören toplam 570 ortaokul öğrencisinin katılımı ile elde edilmiştir. Elde edilen verilere ilişkin açımlayıcı faktör analizi, madde analizleri, madde toplam korelasyonu, t testi ile Cronbach Alpha istatistiki işlemleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında, ölçeğin tüm maddelerin istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. Nihai ölçek 3’lü likert tipi özelliğinde, 6 faktörlü ve 24 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin geneline ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α)= .83’tür. Bu değerin ortaokul öğrencilerinin ekolojik okuryazarlık tutumlarını ölçebilecek güvenilir yapıda olduğunu göstermektedir.

Keywords