Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeylerinin Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:18:28.0
Language : İngilizce
Konu : Psikoloji
Number of pages: 97-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ve yordayıcı korelasyonel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2023 yılı içerinde Azerbaycan Bakü’de öğrenim gören 252’si kadın ve 414’ü erkek olmak üzere 566 üniversite öğrencisi katılım sağlamıştır. Verilerin toplanmasında Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada kadınların erkeklere göre psikolojik belirti düzeyleri ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal medya bağımlılık düzeyleri 18 yaş ile 21 yaş ve üstü arasında anlamlı bir fark bulunmuş, psikolojik belirti bakımından gruplar arasındaki farklar anlamlı düzeyde bulunmamıştır. Ayrıca öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık puanlarının %23’ünü psikolojik belirtilerin alt boyutu olan OKB ve psikotizm değişkenleri ile açıklandığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between psychological symptom levels and social media addiction among university students. Survey model and predictive correlational model, which are among quantitative research methods, were used in the study. The study group of the research was 566 university students, 252 females and 314 males who studied in Baku, Azerbaijan, during the year 2023. Social Media Addiction Scale, Brief Symptom Inventory and Personal Information Form were utilized to collect the data. In data analysis, t-tests, one-way analysis of variance (ANOVA) and multiple linear regression analysis were used.  The research revealed a significant difference between females and males in terms of psychological symptom and social media addiction levels, with female participants showing higher levels. While significant differences were observed between the groups aged 18 and 21 years and above in terms of social media addiction levels, no significant difference was found between the groups in terms of psychological symptoms. In addition, it was found that 23% of students’ social media addiction scores were explained by variables related to OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) and psychoticism which are sub-dimensions of psychological symptoms. The findings obtained were discussed in the light of existing literature, and recommendations were presented.

Keywords