Öğrencilerin Sabırlarının Azimlerini Yordayıcılığı

Author:

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:58:42.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 144-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin sabırlarının azimlerini açıklayıcılığı modellerle test edilerek aralarındaki ilişki bağlarının ortaya konulmasıdır. Bu temel amaç kapsamında araştırmada; ”Lise öğrencilerinin sabırları ile azimleri arasında bir ilişki var mıdır?” ve “Lise öğrencilerinin sabırlarının kişilerarası sabır; uzun vadeli sabır ve kısa vadeli sabırları azmin ilgi tutarlılığı ve gayrette ısrar boyutlarını yordamakta mıdır?” sorularının cevabı aranmıştır? Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan iki büyükşehrin ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından aşamalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 1155 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin azimlerini ölçmek için Duckworth ve Quinn (2009) geliştirdiği Sarıçam vd. (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Kısa Azim Ölçeği, sabırlarını ölçmek için ise Schnitker tarafından (2012) geliştirilen Eliüşük ve Arslan (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Sabır Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin sabırlarının kişilerarası sabır; uzun vadeli sabır ve kısa vadeli sabır puanları ile Azimlerinin ilgi tutarlılığı ve gayrette ısrar puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Lise öğrencilerinin sabırlarının kişilerarası sabır; uzun vadeli sabır ve kısa vadeli sabır alt boyutları, Azimlerinin İlgi Tutarlılığı ve Gayrette Israr alt boyutlarındaki değişkenliği yordamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin azimleri için sabır becerilerinin gelişmesine yönelik eylemler gerçekleştirilebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to demonstrate the relationship between high school students by testing the explanatory models of their patience and grit. The study seeks to answer the questions "Is there a relationship between the patience and grit of high school students?" and “Do high school students’ interpersonal patience, long-term patience, and short-term patience predict the consistency of interest and persistence in effort dimensions of grit?”. The study group comprises 1155 students determined by the multistage sampling method among those studying in secondary education institutions in two metropolitan cities in the Central Anatolia Region of Turkey.  In the study, the Grit-S adapted to Turkish by Sarıçam et al., (2016) developed by Duckworth and Quinn (2009) to measure students’ grit, was used, and the Patience Scale developed by Schnitker (2012) and adapted to Turkish by Eliuşuk and Arslan (2016) was employed to measure their patience. According to the results of the study, there is a positive significant relationship between the interpersonal patience, long-term patience, and short-term patience scores of high school students’ patience and the consistency of interest and persistence in effort scores of their grit. The interpersonal patience, long-term patience, and short-term patience sub-dimensions of high school students’ patience predict the variability in the consistency of interest and persistence in effort sub-dimensions of their grit. Based on the research results, actions can be taken to improve students’ grit and patience skills. 

Keywords