Öğretmenlerin Kariyer Engelleri ile Sınıf İçi Disiplin Anlayışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:58:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 21-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, öğretmenlerin kariyer engelleri ile onların sınıf içi disiplin anlayışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin ilinde kamu ilköğretim okullarında görev yapan 242 kadın, 173 erkek olmak üzere toplam 415 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler ‘Öğretmenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği’ (ÖKEÖ) ve ‘Öğretmenlerin Sınıf İçi Disiplin Anlayışları Ölçeği’ (SİDAÖ) ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarında cinsiyet değişkeniyle öğretmenlerin sınıf içi disiplin tutumları ve öğretmenlerin kariyer engelleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kıdem değişkeniyle öğretmenlerin katı disiplin tutumları arasında ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Benzer şekilde kıdem değişkeni ile öğretmenlerin kariyer engellerinin alt boyutları olan ailevi engeller, kişisel-ekonomik engeller ve yükseköğretim kaynaklı engeller boyutu arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Son olarak disiplin tutumları değişkeni, öğretmenlerin kariyer engellerinin alt boyutları olan; ailevi engeller boyutu, kişisel ekonomik engeller boyutu, siyasi sendikal engeller boyutu, yönetimden kaynaklı engeller boyutu, yükseköğretim kaynaklı engeller boyutu üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study it is aimed  to determine the relationship between teachers' career obstacles and their understanding of classroom discipline. The study group of the research consists of a total of 415 teachers, 242 female and 173 male, working in public primary-secondary schools in Mersin. The Datas were collected with the 'Teachers' Career Obstacles Scale' (TKEÖ) and the 'Teachers' Understanding of Classroom Discipline Scale' (SİDAÖ). In the research results, no significant difference was found between the gender variant and teachers' classroom discipline attitudes and teachers' career obstacles. A significant difference was found between the seniority variant and teachers' strict disciplinary attitudes. Likewise, there is a significant difference between the seniority variant and the sub-dimensions of teachers' career obstacles, which are family obstacles, personal-economic obstacles and higher education-related obstacles. Finally, the disciplinary attitudes variant causes a significant difference on the sub-dimensiond of teachers’ career obstacles which are familial obstacles, personal economic obstacles,political union obstacles, and higher education-related obstacles. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics