İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin “Matematik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Author :  

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:46:49.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 190-210
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Konya il merkezindeki 4.sınıf öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforları incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. Sınıfta eğitim ve öğretime devam eden 290 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 147’si kız, 143’ü erkektir. Öğrencilere matematik dersi ile ilgili ‘‘Matematik…… gibidir. Çünkü……‘‘ ifadesi verilerek, matematik kavramı için zihinlerinde sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmaları amaçlanmıştır. Araştırmada “çünkü” kavramına yer verilmesinin amacı, katılımcıların zihinlerinde sahip oldukları metaforları açıklayıcı neden belirtmeleridir. Çalışmanın yöntemi olay, olgu ve kavramları açıklamak amacıyla kullanılan nitel araştırmalar arasında yer alan betimsel yöntemdir. Araştırmada elde edilen verilerin toplanmasında ve analizinde nitel araştırmadan yararlanılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden “içerik analizi” yöntemi çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmada yer alan öğrenciler matematik kavramına ilişkin 39 metafor geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu metaforlar 6 farklı kategoride toplanmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to examine the metaphors developed by 4th grade students in Konya city center regarding the concept of mathematics. The study group consists of 290 students who continue their education in the 4th grade of primary school in the 2023-2024 academic year.147 of these students are girls and 143 are boys. Students are told about the mathematics course, “Mathematics is like...”. By giving the expression “because……”, it was aimed to reveal the metaphors they had regarding the concept of mathematics. In this study, the concept of “because” was also included and participants were asked to provide an explanatory justification for the metaphor they produced. In order to reveal the current situation in the study, a descriptive method from qualitative research was used. Qualitative research was used in collecting and analyzing the data obtained in the study. This research was conducted within the framework of the “content analysis” model, which is evaluated within the qualitative research paradigm. Students participating in the research developed 39 metaphors regarding the concept of mathematics. These developed metaphors are grouped into 6 different categories.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics