Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Uygulama Öz Yeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:13:03.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 168-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin proje tabanlı öğretim uygulama öz yeterlilik düzeylerini belirlemek ve bu öz yeterlilikleri cinsiyet, bölüm, fakülte, mesleki deneyim ve görev yapılan yerleşim yeri değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Fidan (2017) tarafından geliştirilen 5 alt boyuttan ve 24 maddeden oluşan "proje tabanlı öğretim uygulama öz yeterlilik ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2019-2020 yılında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan 65 sosyal bilgiler öğretmeni ile 144 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, betimsel istatistikler, Mann Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin proje tabanlı öğretim uygulama öz yeterlilik düzeylerinin cinsiyet ve fakülte değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığını ancak mezuniyet alanı, mesleki deneyim ve yerleşim yeri değişkenlerine göre ise anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine the self-efficacy levels of social studies and classroom teachers in implementing project-based instruction and to examine these self-efficacies in terms of gender, department, faculty, professional experience and place of work variables. In the study, "project-based instruction implementation self-efficacy scale" consisting of 5 sub-dimensions and 24 items developed by Fidan (2017) was used as a data collection tool. The sample of the study consisted of 65 social studies teachers and 144 classroom teachers working in primary and secondary schools affiliated to Antalya Province Directorate of National Education in 2019-2020. The data were analyzed using descriptive statistics, and Mann Whitney U test. The research findings aimed to evaluate the self-efficacy levels of social studies and classroom teachers in implementing project-based instruction. The findings show that there are significant differences between teachers based on various variables 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics