İki Kere Özel Öğrenciler: Öğretmen Adaylarına Yönelik Farkındalık Eğitim Programının Etkililiği

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:17:59.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 77-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin özel yetenek ile birlikte öğrenme, duygusal, fiziksel, duyusal ve/veya gelişimsel engellere sahip olması iki kere özel kavramı ile açıklanmaktadır. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin iki kere özel öğrencilere yönelik bilgi ve farkındalığının oldukça sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle özel eğitim öğretmen adaylarına yönelik iki kere özel kavramını, iki kere özel öğrencilerin özelliklerini, eğitim ve sosyo-duygusal ihtiyaçlarını kapsayan bir farkındalık eğitim programı geliştirilmiştir. Çalışma bu programın etkililiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen iki kere özel başarı testi her iki gruba öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Ayrıca deney grubuna program değerlendirme ölçeği uygulanmış ve programa ilişkin katılımcı görüşleri alınarak çalışma desteklenmiştir. Deney grubunun ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmışken; kontrol grubunda böyle bir fark oluşmamıştır. İki kere özel öğrencilerle ilgili hazırlanan eğitim programının özel eğitim öğretmen adaylarının bilgi ve farkındalığını artırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Twice-exceptionality is a concept used to define individuals having giftedness or talent along learning, emotional, physical, sensory, and/or developmental disabilities. Research indicates teachers have limited knowledge and awareness about twice exceptional students. Therefore, an awareness training program has been developed for special education teacher candidates including concept of twice exceptionality, characteristics and needs of these students. This study aims to analyze effectiveness of this program. In the study, a pre test-post test control group quasi-experimental design was used. An achievement test was administered to both groups as pre-test and post-test measures. Additionally, program evaluation scale was administered to the experimental group, and participant opinions about program were collected to support study. While a significant difference was found between pre-test and post-test scores of experimental group, no such difference was observed in control group. It was concluded that the developed program was effective in increasing knowledge and awareness of teacher candidates. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics