Orta Öğretim Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Faktörler ve Akademik Başarıyla Olan İlişkisinin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:56:00.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 128-167
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel okuryazarlık, günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır; zira bireylerin görsel bilgileri etkili bir şekilde anlamaları, değerlendirmeleri ve kullanmaları beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı orta öğretim öğrencilerinin görsel okuryazarlık becerilerini etkileyen faktörler ve akademik başarıyla olan ilişkisinin belirlenmesidir. Genel tarama modeli ve ilişkisel tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubu 568 (349 Kız-219 Erkek) öğrenci ile oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Görsel Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların genel olarak iyi düzeyde görsel okuryazarlık becerilerine sahip olduğu görülmüştür. Cinsiyetin, yaşın, ikamet yerinin, ebeveynlerin eğitim düzeyinin, sosyo-ekonomik durumun ve dijital araçlara erişimin görsel okuryazarlık becerileri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Özellikle, bilgisayar veya tablet sahipliğinin, okul öncesi eğitim almanın ve ailenin eğitim seviyesinin bu becerileri olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Sınıf düzeyinin ve akademik başarının da görsel okuryazarlık becerilerini etkilediği ve bu becerilerle arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Visual literacy has gained more importance than ever in today's world because individuals are expected to understand, evaluate and use visual information effectively. In this study, it was aimed to examine the visual literacy skills of secondary school students and the relationship between various factors affecting these skills and academic achievement. The study group of the research, in which general screening model and relational screening model were used, consisted of 568 students (349 girls and 219 boys). As a data collection tool, Personal Information Form was used to determine the demographic information of the students and Visual Literacy Scale was used to determine their visual literacy skills. In line with the findings obtained, it was seen that the participants generally had good visual literacy skills, but the skill of "Producing Visuals Using Tools" should be improved. It was revealed that gender, age, place of residence, parents' education level, socio-economic status and access to digital tools were effective on visual literacy skills. In particular, having a computer or tablet, receiving pre-school education and the educational level of the family were found to positively affect these skills. Since there is a positive relationship between academic achievement and visual literacy skills, educational strategies and the design of educational programmes should be shaped to improve visual literacy skills. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics