İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Öğrenimini ve Akılda Tutmayı Artırma: Akıllı Tahta Entegrasyonu Yoluyla Dil Tutumlarını Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:18:44.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 51-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, akıllı tahtaların öğrencilerin dil tutumu, kelime başarısı ve kalıcılık düzeyi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Sonuçlara ulaşmak için yarı deneysel bir araştırma tasarımı seçilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan kelime başarı testi ve Aydoslu (2015) tarafından geliştirilen tutum ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Uygulama sekiz hafta sürmüştür. Ayrıca uygulamadan dört hafta sonra akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akılda kalıcılık düzeylerini etkileyip etkilemediğini görmek için kalıcılık testi uygulanmıştır. Bulgular, deney sonrasında kontrol ve deney grupları arasında kelime başarıları açısından anlamlı bir fark olmadığını ortaya koydu. Ancak akıllı tahta kullanımının deney grubundaki öğrencilerin dil tutumlarında anlamlı bir artışa neden olduğu görülmüştür. Son olarak kalıcılık testi sonuçlarına bakıldığında akıllı tahta kullanımının öğrencilerin kalıcılık düzeylerini arttırdığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aimed to explore the effect of smart boards on the language attitude, vocabulary achievement, and retention level of students. A quasi-experimental research design was chosen to reach the results. The data was collected through a vocabulary achievement test, which was prepared by the researcher, and an attitude scale, which was developed by Aydoslu (2015). The experiment lasted for eight weeks. Furthermore, four weeks after the treatment, a retention test was applied to see whether the usage of smart boards affected students’ retention levels. The findings revealed there was no significant difference in terms of vocabulary achievement between the control and experimental groups after the treatment. However, it was observed the use of the smart board caused a significant increase in students' language attitudes in the experimental group. Lastly, considering the results of the retention test, it was observed that the usage of smart boards increased the students' retention level, although this increase was not statistically significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics