Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığının Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-22 13:26:02.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 198-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının psikolojik iyi oluş ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğrenim gören 588 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği-Öğrenci Formu ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı düzeyi düşük ve psikolojik iyi oluş düzeyi ise yüksek olarak saptanmıştır. Sosyal medya bağımlılığı cinsiyet, yaş, gelir düzeyi ve anne-baba eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca sosyal medya bağımlılık puanların üzerinde psikolojik iyi oluşun anlamlı negatif yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between social media addiction psychological well-being, and various other variables among university students. The study group consists of 588 students studying at Ankara Hacı Bayram Veli University. In order to collect data for the research, a Personal Information Form, Social Media Addiction Scale-Student Form, Fagerström Nicotine Dependence Test, and Psychological Well-Being Scale were utilized. The data analysis involved the use of t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson correlation analysis, and regression analysis. According to the findings of the research, social media addiction level among university students was categorized as 'low addiction’ and psychological well-being level as 'high.' It was found that social media addiction did not differ based on gender, age, income level and parental education level. A negative and weak significant relationship was observed between social media addiction and psychological well-being. Furthermore, it was concluded that psychological well-being significantly negatively predicted social media addiction scores. The findings of the research were discussed in light of the literature, and recommendations were provided. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics