Kitap Kulübü Müdahale Programının Ortaokul Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarına Etkisi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:15:27.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 249-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına olumlu katkıda bulunma amacıyla tasarlanmış sekiz haftalık müdahale programının etkilerini incelemek ile ilgilidir. Cinsiyet değişkeni ve ebeveyn faktörü de dâhil edilerek tasarlanan mevcut araştırmanın çalışma grubunu Başakşehir’de 6. sınıf seviyesinde öğrenim gören 40 öğrenci ve velileri oluşturmaktadır. Nitel ve nicel olmak üzere iki boyuta sahip araştırmanın yöntemi iç içe karma desen modeli olarak belirlenmiş; nicel boyutta tek gruplu yarı deneysel desenli yöntem tercih edilirken nitel boyutta içerik analizi kullanılmıştır.  Öğrenci velileri için Demografik Bilgi Formu, öğrenciler için ise Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği araştırmanın nicel; Öğretmen Gözlem Formu, Öğrenci Günlükleri ve Yarı Yapılandırılmış Veli Görüşme Formu ise araştırmanın nitel verilerini oluşturmaktadır. Araştırmanın hem nicel hem de nitel boyutundan elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının, müdahale programı öncesine göre olumlu yönde geliştiği; benzer şekilde aile katılımlı etkinliklerin de ortaokul öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına olumlu etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research is about examining the effects of an eight-week intervention program designed to contribute positively to secondary school students' attitudes towards reading. The study group of the current research, which was designed by including the gender variable and parent factor, consists of 40 students studying at the 6th grade level in Başakşehir and their parents. The method of the research, which has two dimensions: qualitative and quantitative, was determined as a nested mixed pattern model; While the single-group quasi-experimental design method was preferred in the quantitative dimension, content analysis was used in the qualitative dimension. Demographic Information Form for students' parents and Reading Attitude Scale for students are used as quantitative research; Teacher Observation Form, Student Diaries and Semi-Structured Parent Interview Form constitute the qualitative data of the research. According to the results obtained from both the quantitative and qualitative dimensions of the research, secondary school students' attitudes towards reading improved positively compared to before the intervention program; Similarly, it was concluded that activities with family participation had a positive impact on secondary school students' attitudes towards reading. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics