Milli Eğitim Şûralarında STEM Alanlarına Yönelik Alınan Kararların Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:14:57.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 294-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 1939’dan 2021’e kadar toplanmış toplam 20 Millî Eğitim Şûralarında STEM alanları (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ile ilgili alınan kararları incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma deseni olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, veri kaynağı olarak 1939- 2021 arasında yapılan toplam 20 Milli Eğitim Şûra kararı STEM alanları kapsamında ele alınmaktadır. Araştırma bulgularına göre; I, II, III, IV, V, VI, X, XIII ve XIV.  Milli Eğitim Şurasında, STEM eğitimine yönelik kararların yer almadığı görülmektedir. Diğer şuralarda, eğitim enstitülerindeki dersler ve erkek teknik öğretmen okulu, yükseköğretime hazırlayan programlar, Türk eğitiminin genel amaçları, Türk milli eğitiminin temel ilkeleri, temel eğitim, ortaöğretim, Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar ve teklifler, eğitim uzmanlarının eğitimi, küreselleşme ve Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi, Öğretmenin yetiştirilmesi, temel eğitime erişimin ve eğitimde niteliğin artırılması, eğitim sisteminin kalitesinin izlenmesi, öğretmen yetiştirmenin iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi  başlığı altında STEM konularına ilişkin ifadeler yer almaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the decisions taken regarding STEM fields (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in a total of 20 National Education Councils held from 1939 to 2021. In the research, the document analysis method, which is a qualitative research design, was used. Within the scope of the research, a total of 20 National Education Council decisions made between 1939 and 2021 are considered as data sources within the scope of STEM fields. According to research findings; I, II, III, IV, V, VI, X, XIII and XIV. It seems that the National Education Council does not include decisions regarding STEM education. In other assemblies, courses in educational institutes and male technical teacher training schools, programs preparing for higher education, general aims of Turkish education, basic principles of Turkish national education, basic education, secondary education, pre-service problems and proposals in teacher education, training of education specialists, Turkish education in the process of globalization and the European Union. There are statements regarding STEM issues under the heading of education system, teacher training, increasing access to basic education and quality in education, monitoring the quality of the education system, improving teacher training, supporting the professional development of teachers. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics