ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA RESİMLİ GÜNLÜK AKIŞ ÇİZELGESİ VE GELENEKSEL EĞİTİM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN DERSLE İLGİLİ OLMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 323-338
Year-Number: 2017-11

Abstract

Bu araştırmada özel eğitim sınıflarında resimli günlük akış çizelgesi ve geleneksel öğretim uygulamasının öğrencilerin dersle ilgili olma motivasyonu üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu araştırma 2015-2016 öğretim yılında Düzce Hürriyet Ortaokuluna bağlı iki özel eğitim sınıfında uygulanmıştır. Araştırma karşılaştırmalı tek denekli araştırma modellerinin çoklu uygulamalar modellerinden BCBC Modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin dersle ilgili olma düzeyi; bağımsız değişkenleri ise resimli günlük akış çizelgesi uygulaması ve geleneksel öğretim uygulamasıdır. Veriler, dersler sırasında video kaydı yardımıyla ve 10 saniyelik aralıklarda bütüncül zaman aralığı kaydı ile toplanmıştır. Uygulama oturumlarının %40’ında gözlemciler arası güvenirlik verisi toplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik %93 bulunmuştur. Araştırma sonucunda özel eğitim sınıflarında uygulanan resimli günlük akış çizelgesi uygulamasının öğrencilerin ve dersle ilgili olma motivasyonunu geleneksel yönteme göre daha fazla arttırdığı gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, affects of illustrative daily flow chart and traditional instruction practice in special education classes, on students’ motivation to be involved to the lesson were examined comparatively. This research was applied in two special education classes in Düzce Hürriyet Secondary School in 2015-2016 school year. The study was designed with BCBC models of multitreatments designs of comparative single subject designs. Dependent variable is, students level of being involved in the lesson; and independent variables are the intervention of illustrated daily flow chart and traditional instruction practice. Data were collected by video recording and whole interval recording in 10 seconds. Inter-observer reliability data were collected in 40% of the interveniton sessions. Interobserver reliability is found 93%. As a result, it was observed that intervention of illustrated daily flow chart has increased the students’ motivation to be involved to the lesson more than traditional method.

Keywords