Planlamadan Uygulamaya: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerine Yaklaşımı

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 248-273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Öğretmenlerin, matematik etkinliklerine yönelik görüşleri planlanma, uygulama, değerlendirme ve aile katılımı boyutları altında incelenmiştir. Çalışma grubunu; Aksaray İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve anasınıflarında görev yapmakta olan 13 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “demografik bilgi formu” ile araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “matematik etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşme formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri, her öğretmen ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Buna göre okul öncesi öğretmenleri matematik etkinliklerinin amacını bilişsel gelişime katkı sağlamak, çocukları matematikle tanıştırmak, çocukları ilkokula hazırlamak, temel matematik kavram ve becerilerini öğretmek olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler etkinlik sırasında çoğunlukla hazır materyaller, online kaynaklar ve kendi hazırladıkları materyalleri kullanmaktadırlar. Etkinlikleri planlarken; çocukların yaş grubu, çocukların ilgi- istekleri ile sınıftaki çocuk sayısı gibi faktörleri dikkate almaktadırlar. Ayrıca öğretmenlerin büyük kısmı etkinlik sonrasına değerlendirme yaptıklarını, ayrıca matematik eğitiminde aile katılımının önemli olduğunu belirtmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is examination the opinions of preschool teachers about mathematics activities. Teachers' views on mathematics activities were examined under the dimensions of planning, implementation, evaluation and family involvement. Participants: 13 teachers are participants. The pre-school teachers working in independent kindergartens and kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in Aksaray Province. Data Collection: "Demographic information form" and "Teacher interview form on mathematics activities" prepared by the researchers were used as data collection tools. Research data were collected through face-to-face interviews with each teacher. Analysis: The data were analyzed by content analysis. Results: Preschool teachers stated the purpose of mathematics activities as contributing to cognitive development, introducing children to mathematics, preparing children for primary school, and teaching basic mathematical concepts and skills. Teachers mostly use ready-made materials, online resources and self-prepared materials during the activity. When planning the activities; they take into account factors such as children's age group, children's interests, and the number of children in the classroom. In addition, most of the teachers stated that they make evaluations after the activity and stated that the family involvement in mathematics education is important.

Keywords