Disgrafili Öğrencilerin Yazma Hatalarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:22:18.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 629-646
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, ilkokulda öğrenim gören disgrafi sorunu yaşayan öğrencilerin yazma hatalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Hataların bilinmesi disgrafili öğrencilerin erken tespit edilmesini kolaylaştıracaktır. Çalışma Aksaray İlinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenme güçlüğü tanısı almış yazma güçlüğü yaşayan 20 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin defterleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Alınan örnekler sınıf öğretmenliği alanında görev yapan iki doktoralı alan uzmanı ile incelenmiş ve tüm öğrencilerin yaptığı ortak yazma hataları belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin yazılarında; bitişik yazma, harf ve hece çıkarma, ekleme, tersten yazma, harfleri birbiriyle karıştırma, dil bilgisi ve noktalama işaretlerine uymama hatalarına sıklıkla rastlanmıştır. Sonuç olarak bulgular, öğrencilerin yazma becerilerinde zayıf olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the writing errors of primary school students with dysgraphia. Knowing the errors will facilitate the early detection of students with dysgraphia. The study was carried out with 20 students who were diagnosed with learning disabilities and had writing difficulties in the 2022-2023 academic year in Aksaray Province. This research was carried out in phenomenology design, one of the qualitative research designs. In this study, students' notebooks were used as data collection tools. The samples were analysed by two PhD field experts working in the field of classroom teaching and common writing mistakes made by all students were tried to be determined. In the students' writings; cursive writing, subtracting, adding letters and syllables, writing backwards, mixing letters with each other, not complying with grammar and punctuation marks were frequently encountered. As a result, the findings show that students are weak in writing skills.  

Keywords